هاست NVME آلمان

۱هفته ضمانت بازگشت وجه

هاست ۵۰۰ مگابایت
 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • ۵۰ گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱ گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژنphpتوسط کاربر
 • cpanel کنتنرل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱ هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۱ گیگابایت
 • ۱۰۲۴ مگابایت فضا
 • ۱۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱ گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱ هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۳ گیگابایت
 • ۳۰۲۴ مگابایت فضا
 • ۳۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱ گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱ هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۵ گیگابایت
 • ۵۰۲۴ مگابایت فضا
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱ گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱ هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۶ گیگابایت
 • ۶۰۲۴ مگابایت فضا
 • ۶۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱ گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱ هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۸ گیگابایت
 • ۸۰۲۴ مگابایت فضا
 • ۸۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱ گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱ هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۱۰ گیگابایت
 • ۱۰۰۲۴ مگابایت فضا
 • ۱ ترابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱ گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱ هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۲۰ گیگابایت
 • ۲۰۰۲۴ مگابایت فضا
 • ۲ ترابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱ گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱ هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه