هاست لینوکس CPANEL

۱هفته ضمانت بازگشت وجه

هاست ۵۰۰مگابایت
 • ۵۰۰مگابایت فضا
 • ۵۰گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژنphpتوسط کاربر
 • cpanel کنتنرل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۱گیگابایت
 • ۱۰۲۴مگابایت فضا
 • ۱۰۰گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۳گیگابایت
 • ۳۰۲۴مگابایت فضا
 • ۳۰۰گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۵گیگابایت
 • ۵۰۲۴مگابایت فضا
 • ۵۰۰گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۶گیگابایت
 • ۶۰۲۴مگابایت فضا
 • ۶۰۰گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۸گیگابایت
 • ۸۰۲۴مگابایت فضا
 • ۸۰۰گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۱۰ گیگابایت
 • ۱۰۰۲۴مگابایت فضا
 • ۱ترابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه
هاست ۲۰گیگابایت
 • ۲۰۰۲۴مگابایت فضا
 • ۲ترابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP ACCOUNT
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • ۱گیگابایت رم فیزیکی
 • ۱گیگابایت رم مجازی
 • ۲۰٪ سی پیو
 • نامحدود سایر موارد
 • دارد قابلیت تغییر ورژن php توسط کاربر
 • cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب گواهینامه ی امنیتی
 • ۱هفته(۷روز) گارانتی ضمانت بازگشت وجه